Katharine McPhee in a Bikini at a Pool in Palm Springs (2015)

Katharine McPhee in a Bikini at a Pool in Palm Springs (2013)-1

Katharine McPhee in a Bikini at a Pool in Palm Springs (2013)

Katharine McPhee in a Bikini at a Pool in Palm Springs (2013)-2

Katharine McPhee in a Bikini at a Pool in Palm Springs (2013)-3

Katharine McPhee in a Bikini at a Pool in Palm Springs (2013)-4

Katharine McPhee in a Bikini at a Pool in Palm Springs (2013)-5