Anastasia Karanikolaou in a Black Jacket Celebrates Her Birthday with Close Friends at Catch in West Hollywood 06/12/2020

Anastasia Karanikolaou in a Black Jacket

The 23-year-old Instagram star Anastasia Karanikolaou, who has more than 8 million followers on Instagram, in a black jacket celebrates her birthday with close friends at Catch in West Hollywood.

Anastasia Karanikolaou in a Black Jacket

Anastasia Karanikolaou in a Black Jacket

Anastasia Karanikolaou in a Black Jacket